Tietosuojaseloste

Möhkön Manta tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

1.1 Yrityksen tiedot

atFlow Oy
Kirkkokatu 20
80100 Joensuu
Y-tunnus 2185111-1
 

1.2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
Tietosuojavastaava Miika Puoskari
tietosuojavastaava@atflow.fi

2. Rekisterin nimi

AtFlow Oy’n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
 

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat atFlow Oy’n asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

4.1 Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhde, yhteistyökumppanuus tai muu sidosryhmä peruste atFlow Oy:hyn. Uutiskirjeen tilanneiden henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annetun suostumuksen perusteella.
 

4.2 Henkilötietojen käsittely ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää laskutukseen, atFlow Oy’n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalvelun ja ylläpidon hoitamiseen, palvelutarjonnan parantamiseen, analysointiin sekä palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.
Asiakkaan ja asiakaspalvelun välinen viestintä, kuten sähköposti- ja tekstiviestit voidaan tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää tilausten varmistamiseksi, reklamaatioiden käsittelyssä, koulutuksessa sekä palvelun laadun parantamisessa.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:


- Nimi
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Rekisteröityyn liittyvä organisaatio
- Suoramarkkinointiluvat ja tietojenkäsittelykiellot
- Asiakaspalvelun yhteydessä tapahtuva viestintä
- Asiakas- ja tilaushistoria
- Voimassa olevat sopimukset


Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan, tästä pidemmässä säilytyksessä noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin yhteystietoihin.
 

6.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 

6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 

6.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 

6.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 

6.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 

6.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 

6.7 Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 

6.8 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti Asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä.Tämän lisäksi tietoja voidaan saada asiakaspalvelun yhteydessä, luottotietojen tarkistuksessa, rahoituspäätösten teon yhteydessä tai tarjottujen palveluiden käytön aikana luovutettuna.

Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä, kuten LinkedInistä tai muista sosiaalisen median kanavista.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Tietoja luovutetaan viranomaisille lakien ja asetusten niin edellyttäessä, ja informoimme asiakasta tästä, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

 

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika joka niiden käyttötarkoitukselle on, tai kuten sopimus tai laki vaatii. Tietojen säilytyksen kestoaika vaihtelee tarkoituksen ja tilanteen mukaan, ja tietojen säilytysajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Tarpeeton tieto poistetaan rekistereistä.

 

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietyissä tilanteissa tietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käytössä olevista pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa tai siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (USA) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävän suojauksen kanssa.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.